"גדול שברו של בית ספרנו על אובדן שישה בנים, חניכים ותלמידים יקרים. אשר צבי מלכיאלי היה בין המזהירים שבהם מכל הבחינות. ראוי הוא, בן יקר זה, שיאמר ויכתב על דמותו האצילה, כל מה שרוכש ליבם של מוריו ומחנכיו שהכירוהו, העריכוהו ואהבוהו."